Finanční právo

Cílem modulu je seznámit posluchače s finančním právem jako samostatným právním odvětvím v systému českého práva, a to včetně rozboru a pochopení jednotlivých finančněprávních institutů. Důraz bude kladen na základní poznatky z tzv. zvláštní části finančního práva, která představuje vlastní pozitivní finanční právo. Vlastní pozitivní finanční právo tvoří rozsáhlou oblast zahrnující zejména problematiku veřejných rozpočtů a státních fondů, daní, poplatků, cel a podobných dávek, úvěru, měny a peněžního oběhu, devizového hospodaření a finančního trhu.

Garant modulu

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotace modulu

Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a používání peněžní masy a jejich částí. Je důležité si uvědomit, že předmětem finanční práva jsou ty finančněprávní vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nichž zasahuje stát, a které se týkají peněžní masy nebo jejích částí. Vztahy vznikající vyloženě na smluvním základě předmětem finančního právo nejsou, což je pravidlo, ze kterého samozřejmě existují výjimky.

POVINNÁ LITERATURA

  • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018
  • Jánošíková, P., Mrkývka, P. a kol. Finanční a daňové právo, 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. 2016. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2
  • Vybíral, R. a kol. Praktikum finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk. 2016
  • BAXA, Josef; DRÁB, Ondřej; KANIOVÁ, Lenka; LAVICKÝ, Petr; SCHILLEROVÁ, Alena; ŠIMEK, Karel; ŽIŠKOVÁ, Marie. Daňový řád. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 808, ISBN 978-80-7357-564-9
  • Aktuální zákony, zejména daňové, např. MARKOVÁ, H. Daňové zákony – úplná znění platná k 1. 1. 2017