Finanční řízení korporace

Cílem tohoto modulu je seznámit se s principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování. V modulu vysvětlíme základní metody řízení cash-flow a likvidity firmy, řízení pracovního kapitálu a jejich význam, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod finanční analýzy.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Jitka Pánková

Anotace

Finanční řízení představuje stěžejní a ústřední část podnikového řízení, které má integrující postavení mezi veškerými činnostmi firmy. Jsou tak označovány aktivity, které zajišťuji maximálně efektivní financování z hlediska cílů dané firmy. Dosahování kladného hospodářského výsledku a zvyšování hodnoty podniku je základním úkolem podnikatelské činnosti.

Sylabus

1. finanční výkazy

 • rozvaha
 • výkaz zisků a ztrát
 • cash-flow

2. investiční rozhodování

 • předinvestiční fáze
 • investiční fáze
 • provozní fáze

3. ukazatele finančního zdraví

 • rentabilita
 • likvidita
 • zadluženost
 • aktivita

Literatura

 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9931-5
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, ISBN 978-80-86929-71-2
 • RŮČKOVÁ P., ROUBÍČKOVÁ M., Finanční management, Grada, ISBN 978-80-247-4047-8
 • LOCHMANNOVÁ, A., Bankovnictví, Compute Media, ISBN 978-80-7402-305-7
 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Teorie a praxe firemních financí, BIZBOOKS, ISBN 978-80-265-0028-5
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, 20.vyd., Praha, Polygon, ISBN 978-80-7273-169-5.
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0413-0.
 • DLUHOŠOVÁ D., Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress, ISBN: 978-80-86929-68-2
 • SCHOLLEOVÁ H., ŠTAMFESTOVÁ P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5544-1
 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M., Kislingerová E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-274-8.