Finanční účetnictví – základní principy a vazby

Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače se systémem vedení finančního účetnictví podnikatelů, vysvětlit základní účetní principy, metodické prvky a nástroje v účetnictví. Identifikovat základní elementy účetní závěrky, naučit aplikovat metody oceňování, účtování a vykazování podnikatelů v ČR.

Garant a lektor studijního předmětu 

Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace modulu

Účetnictví patří k základním nástrojům sloužícím pro ekonomickou orientaci podnikatelského subjektu. Dává nezbytné informace k hodnocení ekonomické účinnosti celého reprodukčního procesu. Ve snaze přispět k poznání účetní problematiky je nutné plnohodnotně studovat obsah tohoto kurzu.

Doporučená literatura

  • HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnost podniku. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2013. ISBN 978-80-87197-64-6.
  • HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladateství, 2013. ISBN 978-80-87197-65-3.
  • Kovanicová, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vydání. Praha: Polygon, 2009. 440 s. 978-80-7273-156-5.
  • Nerudová, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7.
  • Strouhal, J., Židlická, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. 1. vydání.  Brno: Computer press, 2007. ISBN 978-80-251-1515-2.
  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
  • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění