Mezinárodní finance

Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. V modulu zhodnotíme také vývoj mezinárodního měnového a finančního systému, souvislosti tohoto vývoje a jeho dnešní podobu.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Anotace modulu

Rozvoj světové ekonomiky je v současné době nemyslitelný bez vzájemné provázanosti jednotlivých národních ekonomik. Ekonomiky jednotlivých zemí jsou propojeny prostřednictvím mezinárodního obchodu a mezinárodního pohybu kapitálu, které by nefungovaly bez existence rozvinutého a všeobecně uznávaného měnového a finančního systému.

Vedle obecného vymezení mezinárodního měnového a finančního systému se budeme zabývat vznikem, fungováním a rozpadem bretton-woodského měnového systému. Pozornost budeme věnovat vývoji měnové spolupráce v Evropě, především fungování Evropského měnového systému a formování Evropské měnové unie (EMU). Zaměříme se na zhodnocení současného vývoje v EMU a jejího možného směřování.

Povinná literatura

  • DURČÁKOVÁ, J.; MANDEL, M.: Mezinárodní finance a devizový trh. 1. vydání, Management Press, Praha 2016. ISBN 978-80-7261-287-1.
  • JÍLEK, J.: Finance v globální ekonomice II, Měnová a kurzová politika. Grada Publishing, Praha 2013. ISBN 978-80-2474-516-9.
  • SEDLÁČEK, P.: Mezinárodní měnový fond ve 21. století. 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2008. ISBN 978-80-7400-012-6.
  • MARKOVÁ, J.: Mezinárodní měnová spolupráce. Nakladatelství Oeconomica, Praha 2006. ISBN 80-245-1053-7.
  • KUBIŠTA, V.: Mezinárodní měnové vztahy. VŠE Praha, 2003. ISBN 80-245-0616-5.
  • NĚMEČEK, E.: Mezinárodní měnový systém. Karolinum, Praha 2000. ISBN 80-246-0081-1.
  • PROCHÁZKA, P.: Mezinárodní bankovnictví. Bankovní institut, Praha 1996. ISBN 80-902243-0-X.