Oceňování podniku

Oceňování podniku

Cílem tohoto modulu je seznámit s principy oceňování podniků využitelné při různých situacích (fúze, akvizice, vypořádání společníka, vytěsnění minoritních akcionářů apod.). Výuka bude probíhat interaktivně pomocí případové studie, během které budou řešeny aspekty a proměnné hodnoty podniku. Posluchači se naučí přemýšlet nad hodnotou podniku z různých úhlů pohledu – z pohledu hodnoty majetkové podstaty, z pohledu výdělečné schopnosti a z pohledu cen za srovnatelné podniky. V rámci tohoto modulu využijeme poznatky z účetnictví, finančního řízení, marketingu i managementu.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Anotace

Oceňování podniků je považováno za „královskou“ disciplínu v rámci podnikových financí, neboť oceňovatel při této činnosti integruje a používá poznatků jednak z jiných disciplín podnikových financí (analýza finančního zdraví, sestavení finančního plánu, teorie kapitálové struktury, práce s rizikem), ale i z oborů jiných (účetnictví, marketing, management, analýza trhu cenných papírů apod.). Ocenění podniku představuje řadu analýz, která vyústí v report, dokládající buď konkrétní výši částky, za kterou by bylo možné podnik koupit/prodat, nebo rozumné rozpětí této částky. Hodnotu podniku lze modelovat v nejobecnější rovině na základě třech typů pohledů:

(i) první pohled hledí na podnik jako na přeceněná aktiva, snížená o přeceněné závazky (majetkové ocenění),

(ii) druhý pohled sleduje budoucí výdělečnou schopnost podniku a hodnotu tvoří současná hodnota určité části těchto budoucích výdělků (výnosové ocenění),

(iii) třetí pohled odvozuje hodnotu podniku od cen srovnatelných podniků, s nimiž v nedávné době proběhly určité transakce (srovnávací ocenění).

Literatura

  • MAŘÍK, M., Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-38-5.
  • MAŘÍK, M. a kol., Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2018. ISBN 978-80-87865-42-2.
  • MAREK, P. a kol., Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • DURČÁKOVÁ, J., OCELÁKOVÁ, P., VALACH, J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-71-2.