Finanční management, ekonomika a řízení nákladů

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy zdravotnické ekonomiky, s významem řízení cash flow; základními účetními výkazy; základy finanční analýzy a práce s jejími výsledky; s principy řízení nákladů a způsobu oceňování zdravotnických výkonů.

Garant a lektor studijního modulu

Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Anotace

Finanční řízení zdravotnických zařízení je nejslabším článkem řízení zdravotnictví. Zejména nemocnice – příspěvkové organizace, nevyužívají správným způsobem pravidla finančního řízení, když hlavní pozornost věnují nákladům a výnosům a pouze v minimální míře se zabývají řízením finančních toků, pracovním kapitálem a pouze ve zcela výjimečných případech uskutečňují kauzální finanční analýzy jako zdroje pro vrcholové řízení. Modul obsahuje výklad nejzákladnějších pojmů tak, aby byly správně chápány i neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotnických zařízení.

Sylabus

1. Význam finančního řízení ve zdravotnictví

 • Finanční řízení ve zdravotnictví
 • Zdravotní péče
 • Ekonomika zdravotnického zařízení

2. Základní pojmy

 • Náklady a výnosy

3. Majetková struktura zdravotnického zařízení

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Nehmotný dlouhodobý majetek
 • Dlouhodobý finanční majetek

4. Principy strategického myšlení

 • princip variantnosti
 • princip permanentnosti
 • princip celosvětového systémového přístupu
 • princip interdisciplinárního myšlení
 • princip tvůrčího myšlení
 • princip syntézy exaktního intuitivního myšlení
 • princip myšlení v čase
 • princip zpětnovazebního myšlení
 • princip agregovaného myšlení
 • princip koncentrace

5. Postup při zpracování strategie zdravotnického zařízení

 • Rozhodnutí zpracovat strategii
 • Jmenování strategického týmu
 • Vysvětlení nezbytnosti strategického řízení
 • Osvojení principů strategického myšlení
 • Zpracování první verze mise, vize, strategických cílů
 • Segmentace
 • Analýza a prognóza okolí
 • Předpověď poptávky
 • Určení faktorů ovlivňujících strategii
 • Odhalení faktorů
 • Prognóza vývoje faktorů a jejich vliv na vývoj poptávky
 • Kvantifikace poptávky
 • Zjištění tržního podílu v zájmových regionech
 • Analýza konkurence
 • Analýza vědeckotechnického rozvoje
 • Analýza energetiky, ekologie, pracovních sil
 • Analýza vlastního zdravotnického zařízení
 • Formulace mise, vize, strategických cílů, strategických operací
 • Zpracování dílčích strategií
 • Formulace strategických operací
 • Zhodnocení variant strategie, výběr varianty k realizaci

6. Implementace strategie

 • Schválení obsahu strategie
 • Vyhlášení strategie
 • Vytvoření a zavedení systému strategického řízení
 • Hodnocení průběhu strategických operací
 • Prosazení strategie metodou systematického, vlídného, ale neúprosného nátlaku
 • Aktualizace strategie – dosažení inflexního bodu

7. Nejdůležitější dílčí problémy strategického řízení

8. Vliv celosvětového vývoje na zdravotnictví

9. Vytvoření uceleného systému řízení

10. Praktické zkušenosti se zaváděním strategického řízení v českých zdravotnických zařízeních

Literatura

 • Souček,Z., Burián.J.: Strategické řízení zdravotnických zařízení, Professional Publishing 2006, ISBN 80-86946-18-5
 • Souček,,Z.: Zvítězíme i v globální ekonomice, Professional Publishing , 2008, ISBN 978-80-86946-73-3
 • Barney, J. – Hesterly, W. Strategic Management and Competitive Advantage Concepts, Pearson, 2014
 • Hittmár, Š. Strategický manažment, Edis, 2013
 • Lesáková, D. Strategický marketing, Sprint dva, 2014
 • Očekávaný globální vývoj světa a jeho důsledky pro zdravotnictví, MVŠO, 2013
 • Papula, J. – Papulová, Z. Stratégia a strategický manažment, Wolters Kluwer, 2015
 • Porter, M. E. , Teisberg, E.,O.: Redifining Health Care, Harvard Bussines School Press, 2005
 • Rothaermel, F. Strategic Management (Concepts and Cases), McGraw-Hill 2012
 • Souček, Z.: Problémy poptávky ve zdravotnictví, MVŠO, 2013
 • Souček a kol.: Strategické řízení podniku v superturbulentním globálním světě, díl 1 až 6, MVŠO, 2010, ISBN 978-80-872-18-2, ISBN 978-80-87240-19-9
 • Souček, Z., Navrátilová, D.: Světové tendence do roku 2025, interní MVŠO, 2010, Interní publikace
 • Souček, Z.: Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení, MVŠO,2013
 • Veber, J., Srpová, J.: Podnikání malé a střední firmy, Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2409-6