Řízení vztahů se zákazníky

Cílem modulu je seznámit studenty s teoretickými základy přípravy a řízení vztahů se zákazníky s přímou vazbou na manažerskou strategii a praxi. Prezentovat základy přístupů přípravy, realizace a rozvoje řízení vztahů se zákazníky. Prioritně se zaměřením na trhy B2B.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Karel Otýs

Anotace

Efektivní řízení vztahů se zákazníky je/může být významnou konkurenční výhodou a v řadě případů i nutnou podmínkou úspěšného rozvoje podniků. Důsledným naplňováním záměru rozvoje vztahu s aplikací nejnovějších poznatků a zkušeností vzniká prospěch nejen na straně dodavatele, ale také i na straně odběratele. Profitují tedy oba partneři.

Sylabus

1. Hodnototvorný proces

 • výzkum
 • B2B
 • B2C

2. Aplikace analýzy v prostředí řízení vztahů se zákazníky

 • analýza prostředí
 • základní metodiky
 • trendy vývoje oborů

3. Aplikace segmentace

 • výzkum potencionálních a stávajících zákazníků¨
 • výzkum konkurence
 • výzkum vnějších vlivů

4. Vztahy s partnery

 • navázaní
 • rozvoj
 • ukončení

Literatura

 • STORBACKA, K.; LEHTINEN, J. Řízení vztahů se zákazníky, Praha: Grada, 147 s. ISBN 80-7169-813-X.
 • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, EUPRESS Praha 115 s. ISBN 978-80-7408-025-8.
 • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. EUPRESS Praha. 216 s. ISBN 978-80-7408-141-5.
 • BENDER, U.B. Niterný leadership, Praha: Management Press, 219 s. ISBN 80-7261-069-4
 • BURNETT, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: Business Books. 373 s. ISBN 80-7226-655-1
 • CARON, N. Prodej problémovým zákazníkům, Praha: Grada Publishing. 217 s. ISBN 80-247-0204-5
 • FISK, P. Staňte se marketingovým géniem, Brno: Computer Press, 348 s. ISBN 80-251-1319-1
 • CHLEBOVSKÝ, V. CRM – Řízení vztahů se zákazníky, Brno: Computer Press, 185 s. ISBN 80-251-0798-1
 • LEHTINEN, J. Aktivní CRM – Řízení vztahů se zákazníky, Grada, 158 s. ISBN 978-80-247-1814-9
 • LOSŤÁKOVÁ H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing. 268 s. ISBN 978-80-247-3155-1
 • ŠAŠEK, M. Výzkum hodnototvorného procesu v prostředí B2B – důvody a přínosy. Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání. Recenzovaný sborník příspěvků. ISBN 978-80-261-0321-9
 • ŠAŠEK, M. Vybrané aktivity z řízení vztahů se zákazníky. Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání. Plzeň, ZČU.. Recenzovaný sborník příspěvků ISBN 978-80-261-0444-5
 • WESSLING, H. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM, Grada 189 s. ISBN 80-247-0569-9