Finanční management ve zdravotnictví

Finanční management ve zdravotnictví

Základním cílem modulu je seznámit účastníky se základními pojmy podnikové ekonomiky, s významem řízení cash flow. Dále jsou posluchači obeznámeni se základními účetními výkazy, základy finanční analýzy a práce s jejími výsledky. V neposlední řadě se modul zabývá principy řízení nákladů a způsobem oceňování zdravotnických výkonů.

Garant a lektor studijního modulu

Doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Anotace

Finanční řízení zdravotnických zařízení je nejslabším článkem řízení zdravotnictví. Zejména nemocnice – příspěvkové organizace, nevyužívají správným způsobem pravidla finančního řízení, když hlavní pozornost věnují nákladům a výnosům a pouze minimálně se zabývají řízením finančních toků, pracovním kapitálem a ve výjimečných případech uskutečňují kauzální finanční analýzy jako zdroje pro vrcholové řízení. Modul obsahuje výklad základních pojmů tak, aby byly správně chápány neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotnických zařízení.

Sylabus

1. Význam finančního řízení ve zdravotnictví

 • finanční řízení ve zdravotnictví a zdravotní péče

2. Základní pojmy

 • náklady a výnosy a členění nákladů

3. Majetková struktura zdravotnického zařízení

 • majetková struktura, základní pojmy

4. Peněžní toky – Cash-flow

 • podstata cash-flow a příklady

5. Manažerské účetnictví

 • účetnictví a jeho vývoj
 • systémy manažerského účetnictví

6. Metody účinného řízení nákladů

 • podstata metod účinného řízení nákladů
 • hodnotová analýza a kritérium efektivnosti řešení
 • metoda cílových nákladů
 • metoda kontinuálního snižování nákladů
 • metoda mezipodnikového srovnávání (benchmarking)

7. Řízení finančních toků

 • podstata, příklady, hotovostní cyklus organizace a pracovní kapitál

8. Financování z veřejného zdravotního pojištění

 • platby za ošetřovací den
 • platby za výkon
 • paušální platby
 • paušální platby za léky a zdravotnické prostředky

9. DRG – systém hrazení výkonů zdravotnických zařízení

 • vznik a vývoj systému
 • DRG Diagnosis- Related Group
 • vlastní zdroje financování

10. Finanční analýza

 • ukazatelé a jejich dělení
 • klasifikace základních hodnotových ukazatelů

Literatura

 • SYNEK M. a kol., Manažerská ekonomika, Praha, Grada Publishing
 • BOROVSKÝ,J. – DYNTAROVÁ,V: Ekonomika zdravotnických zařízení; skripta, Praha, ČVUT, 210
 • GOODMAN, C. S.: Introduction to Health Technology Assesment; National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology (NICHSR).
 • STANĚK, V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů, Praha, Grada Publishing
 • PATÁK, M.: Podnikový finanční management, Praha, Idea Servis
 • HRADECKÝ, Mojmír a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Grada Publishing
 • SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika. Praha, VŠCHT