Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními informacemi z oblasti managementu, jeho jednotlivými složkami, postupy a zásadami. Studenti si osvojí principy, vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů ve zdravotnictví.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotace

Základním předpokladem úspěšného fungování každé zdravotnické organizace je kvalitní management. Úspěšnost každého manažera je dána jeho vrozenými a získanými osobními vlastnostmi. Existují různé způsoby řízení organizace, které závisí jak na organizační struktuře, tak vlastním procesu řízení. Důležitým faktorem úspěšnosti řízení každého podniku je úroveň firemní kultury. Ta je ovlivňována vnějšími i vnitřními faktory a její kultivace je trvalý proces.

Sylabus

1. Definice managementu

 • řízení podniku
 • vedení lidí
 • oblast studia

2. Funkce managementu

 • tvorba hodnot
 • produktivita
 • úspěch na trhu
 • zisk

3. Manažer

 • postavení a typy manažerů
 • manažerské dovednosti
 • manažerské procesy
 • systém POSDCORB

4. Cíle organizace

 • pravidlo SMART
 • soustava cílů a plánování
 • Technika MBO

5. Řízení podniku

 • podmínky řízení
 • organizační struktura
 • proces řízení
 • motivační podněty

6. Podnikatelská etika a podniková kultura

 • nástroje řízení etiky v organizaci
 • základní funkce etického kodexu
 • firemní (organizační) kultura
 • vnější a vnitřní firemní kultura
 • Interpersonální styly v zavádění konfliktů
 • typy firemní kultury

Literatura

 • VEBER, J. Management – Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-200-0
 • KOŠTA, O. Management úspěšné ordinace praktického lékaře. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-4422-3