Personální management

Cílem modulu je seznámení s řízením lidí, s jeho východisky, vývojem a odpovědností za personální oblast v organizaci. Dále je modul zaměřen na podmínky personálního řízení v organizaci, s organizační kulturou a klimatem, identifikací pracovníků s organizací, se specifiky mezinárodního personálního řízení, s personální strategií, politikou, personálním plánováním, motivací pracovníků, pracovní spokojeností, stimulací pracovníků a trendy v řízení lidí. Jádrem modulu je systémem integrovaných personálních činností.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Renata Kociánová, Ph.D.

Anotace

Modul je věnován personálnímu managementu. Nejprve je představeno řízení lidí, jeho podstata a úkoly řízení lidí v organizaci. Dále je věnována pozornost personálnímu řízení a vývoji, jeho podmínkám a mezinárodnímu personálnímu řízení. Modul podrobně zabývá personální strategií, politikou i plánováním. V závěru modulu jsou zmíněny trendy v řízení lidí a systém personálních činností.

Sylabus

1. Řízení lidí a jeho význam

 • úvod řízení lidí a jeho podstata
 • význam a úkoly řízení lidí v organizaci

2. Východiska a vývoj personálního řízení

 • vývoj personálního řízení
 • odpovědnost za personální řízení v organizaci

3. Podmínky personálního řízení, organizace a mezinárodní personální řízení

 • vnější a vnitřní podmínky personálního řízení v organizaci
 • organizační kultura, organizační klima a identifikace pracovníků s organizací a prací
 • mezinárodní personální řízení

4. Personální strategie, politika, plánování motivace a stimulace

 • personální strategie a personální politika
 • personální plánování
 • pracovní motivace a stimulace

5. Trendy v řízení lidí a systém personálních činností

 • trendy v řízení lidí
 • systém personálních činností

Literatura

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2497-3
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-614-5
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. A KOL. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2
 • MILKOVICH, G. T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 80-85623-29-3
 • NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. Praha: Vodnář. ISBN 80-85255-74-X
 • NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia. ISBN 80-200-0690-7
 • PROVAZNÍK, V. A KOL. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-434-7
 • PROVAZNÍK, V., KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE. ISBN 80-7079-283-3
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • TYSON, S., JACKSON, T. Organizační chování. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-296-4
 • VODÁČEK, L, VODÁČKOVÁ, O. Teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-041-4
 • WERTHER, W. B., DAVIS, K. Lidský faktor a personální management. Victoria Publishing. ISBN 80-85605-04-X