Obchodní závazkové právní vztahy

Cílem modulu je poskytnout základní náhled na problematiku závazků v obchodním styku. Hlavní důraz je kladen na obecnou část závazkového práva, které obsahuje obecné vymezení platné pro většinu závazků. Důraz je kladen především na vznik, změna a zánik závazku, zajištění a utvrzení dluhů a promlčení práv, a to vše v kontextu vztahů mezi podnikateli.

Garant a lektor studijního modulu

JUDr. Jan Lasák, LL.M.

Anotace

Obchodní závazky se za platnosti staré úpravy (tj. před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích) charakterizovaly jako závazky, o nichž bylo stanoveno, že se řídí obchodním zákoníkem. Za současné úpravy již právní řád ČR nerozeznává obchodní a občanské závazky. Nový občanský zákoník však stále v některých částech obsahuje speciální ustanovení pro případ, kdy stranou smlouvy je podnikatel.

Sylabus

1. Právní úprava závazků

 • Hlava I
 • Hlava II
 • Hlava III

2. Závazky

 • vznik a zánik závazků
 • zajištění a utvrzení obchodních závazků
 • změna závazků
 • zánik

Literatura

 • Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
 • Petr Bezouška, Lucie Piechowiczová: Nový občanský zákoník 2014, Anag, 300 s.
 • Milan Hulmák: Uzavírání smluv v civilním právu, Praha, 203 s.
 • Karel Eliáš: Co přináší nový občanský zákoník byznysu?, Obchodněprávní revue, s. 148
 • Petr Liška: Co přinese nová právní úprava obchodních podmínek v NOZ? Práv. Rádce
 • Markéta Selucká: Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje; C.H. BECK, 268 s.
 • Petr Tégl, Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku