Motivace, pracovní spokojenost a stimulace pracovníků

Cílem modulu je poukázat na významné osobnostní charakteristiky člověka ve vztahu k práci, které ovlivňují pracovní chování, seznámení s problematikou motivace, s teoriemi pracovní motivace, s problematikou pracovní spokojenosti a vlivy na pracovní spokojenost, s faktory výkonu pracovníků, s nástroji stimulace pracovníků a s motivačním programem organizace.

Garant a lektor studijního modulu

PhDr. Renata Kociánová, Ph.D.

Anotace

Pracovní chování spoluurčují mnohé osobnostní a individuální charakteristiky a očekávání člověka, jeho identifikace s organizací a prací. Na chování pracovníků působí i vlivy na straně organizace – skutečnosti týkající se kultury organizace a organizačního klimatu, vlastní pracovní skupiny, systému řízení a vedení lidí. Pracovní chování člověka ovlivňuje mnoho různých situačních faktorů.

Sylabus

1. Pracovní motivace

 • úvod do pracovní motivace
 • výkon pracovníků, stimulace pracovníků a motivační program

2. Pracovní chování a osobnost člověka ve vztahu k práci

 • osobnostní charakteristiky člověka ovlivňující pracovní život
 • modely pracovního chování Friedmana a Rosenmana
 • typologie Hollarda a Scheina

3. Pracovní motivace

 • pracovní motivace a stimulace
 • teorie pracovní motivace

4. Přehled teorií pracovní motivace

 • instrumentalita
 • Maslow a hierarchické lidské potřeby
 • Alferder a teorie ERG
 • McClelland a teorie manažerských potřeb
 • Herzberg a dvoufaktorová teorie
 • teorie očekávání a Vroomova expektační teorie
 • Latham a Locke a teorie cíle
 • Adams, Tyler a Bies a teorie spravedlnosti (ekvity)

5. Výkon pracovníků, spokojenost a stimulace

 • faktory pracovní spokojenosti
 • výkon pracovníků
 • nástroje stimulace pracovníků
 • motivační program organizace

Literatura

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3269-5
 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-468-6
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1349-6
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3058-5