Pracovní podmínky, personální poradenství

Cílem tohoto modulu je poskytnout základní informace týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, především pracovní doby a jejího rozvržení, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovosti atd. Součástí problematiky jsou i tzv. flexibilní formy zaměstnávání, tj. práce konané mimo pracovní poměr a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.

Garant a lektor studijního modulu

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Anotace

Problematika pracovní doby je jedním z nejfrekventovanějších témat personalistiky a obecně zaměstnávání lidí (tedy najímání pracovní síly zaměstnavateli). Pracovníci jsou nejdražším a nejdůležitějším zdrojem organizace, zejména pokud jde o kvalifikované pracovníky. Úspěšnost a konkurenceschopnost zaměstnavatelů je v rozhodující míře závislá na pracovnících a jejich schopnostech, jejich chování, jejich spokojenosti a jejich vztahu k zaměstnavateli, a proto je velice nutné jim věnovat náležitou péči.

Sylabus

1. Pracovní doba

 • režim práce a odpočinku
 • pracovní pohotovost
 • jiné formy zaměstnání

2. Pracovní prostředí

 • prostorové a fyzikální podmínky práce
 • BOZP
 • sociálně-psychologické podmínky práce

3. Povinná péče o pracovníky

 • povinnosti zaměstnavatele
 • smluvní a dobrovolná péče o pracovníky

4. Poradenský proces

 • interní a externí poradenství
 • personální poradenství
 • personální audit
 • stížnosti a disciplinární řízení

Literatura

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • ŽUFAN, J. Moderní personalistika ve službách. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 164 s. ISBN 978-80-7357-947-0
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce