Právní aspekty personálního řízení

Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. V rámci tohoto modulu by studenti měli získat základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

Garant studijního modulu

JUDr. Pavel Jindřich

odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku

Anotace

Právní úprava vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli zákoníkem práce je v praxi nezbytná, protože vymezuje základní pravidla jejich vzájemného chování tak,
aby pokud možno nemohla být zneužita na úkor jedné či druhé strany. Sylabus popisuje vývoj pracovního práva jako samostatného právního odvětví a zákoníku práce jako hlavní právní normy, upravující právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Rozebírá základní prvky právní úpravy vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Sylabus

1. Pracovní právo a zákoník práce

 • pracovní právo, kolektivní a individuální pracovní právo
 • zákoník práce

2. Pracovněprávní vztah a jeho subjekty

 • pracovněprávní vztahy
 • subjekty pracovněprávních vztahů

3. Pracovní poměr a dohody o pracích mimo pracovní poměr

 • náležitosti pracovní smlouvy a pracovní poměr
 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti

4. Změny pracovního poměru

 • pracovní poměr a jeho změny
 • převedení na jinou práci, přeložení do jiného místa

5. Skončení pracovního poměru

 • rozvázání pracovního poměru
 • výpověď a porušování povinností zaměstnance

Literatura

 • BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-405-6
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Grada, ISBN 97-8802-475-258-7
 • HŮRKA, P., a kol. Pracovní právo v bodech s příklady, Praha: Wolters Kluwer Česká republika ISBN 978-80-7478-440-8
 • NEŠČÁKOVÁ,L.: Zákoník práce 2014 v praxi – komplexní průvodce s řešením problémů. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5124-5
 • HŮRKA P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. Olomouc: ANAG. ISBN 978-80-7263-857-4
 • ULRICH, D. Nová éra řízení lidských zdrojů. ISBN 97-8802-475-090-3
 • WROBLOWSKÁ, Z. Lidské zdroje v produktovém managementu. Professional Publishing. ISBN 97-8807-431-162-8