Krizový management

Cílem modulu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Získat a osvojit si poznatky z aplikace teorie krizového managementu do praxe podnikohospodářské sféry a veřejné správy.

Garant a lektor studijního modulu

Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Anotace

Jen málokterý výraz je tak spjatý s lidskou historií, jako slovo „krize“. Znamenalo moment, v němž se rozhoduje o následujícím směřování, chvíli obratu buď k dobrému, nebo ke zlému. Další věc, kterou si ve vztahu k pojmu „krize“ je třeba uvědomit, je skutečnost, že krize představují určitou rovinu, kdy další vývoj (společnosti, podniku, rodiny, živočišného druhu atd.) se již nedá uskutečnit drobnými změnami, a proto musí být použito jiných nástrojů, metod a zdrojů. Krize tak představují potenciální nebezpečí, kterému se v dnešním chaotickém a turbulentním prostředí nevyhne téměř nikdo.

Sylabus

1. krizový management

 • podstata
 • předmět
 • cíle
 • legislativně-právní prostředí

2. řízení rizik

 • systém
 • proces
 • orgány

Literatura

 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, Praha, ISBN 978-80-7357-488-8
 • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 184 s. ISBN 978-80-7357-983-8
 • ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J.: Základy teorie krizového managementu. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 134 stran ISBN 978-80-246-3443-2, ISBN 978- 80-246-3454-8 (pdf)
 • SYNEK, M a kol. Podniková ekonomika. – Praha:C.H.Beck, ISBN 80-7179-228-4. Kapitola 7: Život podniku,
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management a Facility management. Kuda, František a kol. Management podpůrných procesů. Příbram: Professional Publishing, 491 s. ISBN 978-80-7431-046-1
 • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy (organizace). Praha: Jak dál po krizi. Praha: Oeconomica, s. 71–75. ISBN 978-80-245-1702-5.
 • ANTUŠÁK, E. Zvláštnosti managementu v prvním desetiletí 21. století v kontextu zvládání globalizujících se ekonomických a bezpečnostních krizových jevů. Krízový manažment, roč. 9, č. 1, s. 8–16. ISSN 1336-0019.