Titul MBA

Titul MBA

MBA (Master of Business Administration) je manažerský profesně vzdělávací program, který je zaměřen na prohloubení již dosažených znalostí a získání profesního vzdělání napříč všemi obory. Studijní program zakončený titulem MBA je určen manažerům, podnikatelům, vedoucím ve státní správě a všem, kteří chtějí zvýšit svoji profesní prestiž.

Obecné informace o tom co je MBA

Předpokladem pro přijetí do studijních programů MBA je ideálně vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Pokud však uchazeč disponuje prokazatelnou dostatečnou manažerskou nebo jinou odbornou praxí, kterou si chce dále prohloubit, lze udělit výjimku a přijmout zájemce i bez vysokoškolského titulu.

Výhody MBA oproti vysokoškolskému studiu

Rozdíl oproti klasickému vysokoškolskému studiu je v případě profesních vzdělávacích programů MBA značný. Studium takového programu je totiž zaměřeno na další rozšíření a prohloubení již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia a především se pak soustředí na jejich praktické uplatnění. Právě zaměření na praxi tvoří přidanou hodnotu studia MBA a zvyšuje kvalifikaci uchazečů i jejich hodnotu na trhu práce. Výuka je zajištěna řadou odborníků z praxe, kteří studentům předávají vlastní know-how nabyté  dlouholetými zkušenostmi v oboru, a navíc jsou ochotni s nimi také rozebrat manažerské problémy z jejich vlastní profesní praxe. Lektorská setkání jsou tak zaměřena na řešení nejrůznějších případových studií. Vedle toho získají studenti také mnoho cenných a v budoucnu využitelných profesních i osobních kontaktů.

Co je titul MBA

Studium profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration) není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  Absolvováním profesně vzdělávacího programu nedochází k získání akademického titulu, ale k získání profesního titulu MBA.

Jak získat titul MBA

Nabídka programů, které lze v rámci MBA studovat, je poměrně široká, tudíž své zaměření si najde téměř každý. Vybírat můžete z několika specializací.