Plánování (online)

Pro úspěšné řízení projektů je nezbytné důsledné, přiměřeně detailní a realistické plánování. K plánování aktivit na projektu, stanovování jejich vzájemných vazeb, doby trvání aktivit i určení celkové doby trvání projektových prací slouží několik osvědčených metod. V rámci modulu získáte představu o účelných přístupech k procesu plánování projektu. Absolventi modulu budou schopni uvědomit si podstatu, význam a přínosy projektového řízení, specifikovat, co je účelné vědět v okamžiku iniciace projektu, přesně definovat cíle projektu, naučit se ověřené postupy plánování projektových prací i časového rozvrhu.

Lektor studijního modulu


Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

Anotace


Modul se nejprve zabývá procesem plánování projektu, jeho podstatou a kroky. Dále je zaměřen na plán projektu, projektové cíle, matici odpovědnosti a časové plánování projektu včetně Ganttova diagramu, síťové analýzy a metody PERT. Závěrem modulu budou studenti poučeni o plánování zdrojů, plánování nákladů a v neposlední řadě plánování rizika.

Sylabus


1. Procesní skupina plánování projektu

 • podstata procesní skupiny plánování projektu
 • hlavní plánové dokumenty
 • vstupy a výstupy procesu plánování projektu
 • odpovědnost za naplnění činností

2. Podstata projektového plánování

 • podstata a hlavní úloha projektového plánování
 • části plánovacího procesu

3. Kroky plánovacího procesu

 • jednotlivé kroky procesu

4. Postup procesu plánování

 • podstata procesu plánování
 • stěžejní činnosti v procesu plánování

5. Plán projektu (plán programu)

 • plán projektu a jeho obsah
 • praktické využití plánu projektu
 • realistický plán projektu a precizní plánování

6. Čas a fáze projektu

 • čas v projektu a fáze projektu
 • cíl časového plánování

7. Zdroje

 • management zdrojů a zdroje v projektovém řízení
 • výstupy kapacitního plánování
 • přístupy k potřebě zdrojů

8. Plánování nákladů

 • podstata plánování nákladů
 • určení potřebných zdrojů

9. Plánování rizika

 • podstata plánování rizik
 • cíle plánování a příčiny vzniku projektových rizik

10. Dokumentace plánovacího procesu

 • plánovací projektová dokumentace a plánovací proces
 • plánovací formuláře

Literatura


 • DOLEŽAL, J; MÁCHAL, P; LACKO, B. HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 • ŠTEFÁNEK, R; HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ, K. a kol. Projektové řízení pro začátečníky aneb vkročte do projektového řízení pravou nohou. Brno: Computer Press, 305 s.
 • FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování. 384 s. ISBN: 9788024739854
 • HEPTONSTALL, J. Project management. Praha: Národní vzdělávací fond. 276 s.
 • HYNDRÁK, K. Project 98, 2000, 2002 : praktické příklady. Praha: Grada. 215 s. ISBN 8024703661
 • KERZNER, H. Project Management : Case Studies. 3rd edition. New Jersey : Wiley. 681 p. ISBN 0470278714
 • NEMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing. 184 p. ISBN 80-247-0392-0
 • NEWTON, R. Úspěšný projektový manažer. Praha : Grada. 255 p. ISBN 9788024725444
 • TAYLOR, J. Začínáme řídit projekty. Brno : Computer Press. 215 p. ISBN 9788025117590
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Computer Press. ISBN 80-247-1501-5
 • ČSN ISO 10006. Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti. Švýcarsko : Český normalizační institut, Říjen. 46 p.
 • Tools for Development : A handbook for those engaged in development activity. UK : Department for International Development, March. 66 p. Available from WWW: < www.dfid.gov.uk/pubs/files/toolsfordevelopment.pdf >
 • Managing Successful Projects with PRINCE2. London: The Stationery Office. 327 p. Available from WWW: < www.tsoshop.co.uk >. ISSN 9780113310593
 • ŽŮRKOVÁ, H. Plánování a kontrola. Grada