Řízení rizik (online)

Cílem tohoto modulu je poukázat na skutečnost, že řízení (omezování) rizik je neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v organizaci. V modulu se studenti seznámí s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopí úlohu manažera v oblasti řízení rizik.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Ivo Šafařík

Anotace


Modul seznamuje studenty se základy oboru řízení rizik. Vedle definice základních pojmů jako je „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ modul pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik v nejdůležitějších oblastech řízení podniku. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikaci a zabezpečování možných rizik.

Sylabus


1. Koncept řízení rizik

  • východiska
  • druhy rizik

2. Nástroje řízení rizik

  • analýza FMEA
  • steakholders management
  • prvky risk managementu

Literatura


  • SMEJKAL V, RAIS K: Řízení rizik ve firmách a organizacích, Grada Publishing, Praha, 2013, ISBN 978-80-247-4644-9
  • HNILICA J., FOTR J.: Aplikovaná analýza rizika, Grada Publishing, Praha, 2009, ISBN 978-80-247-2560-4
  • JOHNSON S.: Kam se poděl můj Sýr?, PRAGMA 2000, ISBN 80-7205-798-7
  • TALEB, N. N. Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Přel. Jan Hořínek. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011, ISBN: 978-80-7432-128-3
  • VYMĚTAL Š.: Krizová komunikace a komunikace rizika, Grada Publishing, Praha, 2009 ISBN: 978-80-247-2510-9