Účetnictví dle světových účetních systémů (IAS/IFRS, US GAAP)

Cílem je seznámit posluchače s koncepcí vykazování dle světových účetních systémů – zejména IAS/IFRS a US GAAP. Dále obeznámit studenty s vývojem světových účetních systémů a predikovat budoucí vývojové tendence. Cílem modulu je v neposlední řadě také posoudit vypovídací schopnost účetní závěrky sestavené dle IAS/IFRS s účetní závěrkou sestavenou dle právních norem ČR.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotace


Modul zaměřený na světové účetní systémy se zabývá analýzou finančního účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS a US GAAP. Text vychází z plné verze standardů IAS/IFRS, kterou však nechce opisovat, ale spíše zestručnit a vysvětlit jednotlivá řešení přijatá tvůrci tohoto účetního systému. Řešení jednotlivých problematik může být každým autorem vykládána s určitou odlišností, avšak obsah tohoto modulu je koncipován tak, aby korespondoval s nejdůležitějšími problematikami a jejich řešením dle doporučené literatury.

Sylabus


1. Charakteristika účetních systémů

 • základní podstata vedení účetnictví
 • odlišení účetních systémů
 • zakládající organizace finančního účetnictví
 • rada pro vydání účetních standardů
 • poradní orgán pro standardy finančního účetnictví

2. Vznik a vývoj účetního systému IAS/IFRS

 • vznik IAS/IFRS
 • monitorovací, správcovská a poradní rada
 • rada IASB a interpretační výbor IFRIC

3. Koncepční rámec IAS/IFRS

 • koncepční rámec, jeho vymezení a oceňovací báze

4. Mezinárodní harmonizace účetního výkaznictví

 • harmonizace účetnictví
 • proces a cíl konvergence

5. Porovnání světových účetních systémů, komparace s účetním systémem vedeným dle právních norem ČR

 • tematické celky komparace
 • porovnání IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR
 • všeobecné porovnání světových účetních systémů

Literatura


 • HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS: charakteristika účetního systému. Praha: Kernberg Publishing, 190 s. ISBN 978-80-903962-2-7
 • International Accounting Standards Board. International Financial Reporting Standards. London: IASC Foundation Publication Department ISBN 978-1-905590-54-4
 • KYNCLOVÁ, D. Účetnictví podle mezinárodních účetních standardů, Praha: Credit. ISBN 80-213-1034-0
 • BŘEZINOVÁ, H. Účetní závěrka v mezinárodním rámci. Praha: Credit. ISBN 80-213-0628-9
 • KOVANICOVÁ, D. Mezinárodní standard účetního výkaznictví malých a středních podniků je téměř na světě. Budeme připraveni? Sborník z pedagogické konference: změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Praha: Vydavatel Siemens, s.r.o. ISBN 80-239-8367-9
 • SAGIT: Účetnictví podnikatelů, podle stavu k 10. 1. 2011, Ostrava: Vydavatelství SAGIT. ISBN 978-80-7208-835-5
 • MÜLLEROVÁ, L. Proces tvorby US GAAP (jako inspirace pro tvorbu českých účetních standardů). [online]. Praha: VŠE. [cit. 2011-07-20]. Dostupné z http://nb.vse.cz/fak1/cefius/Obcasnik2/ Dokumenty/Mullerova.doc.
 • EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. REGULATION (EC) No 1606/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 July 2002on the application of international accounting standards. [on line]. Summaries of EU legislative. Aktualizace 22. 11. 2010, [cit. 2010-11-22] Dostupné na www: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:L:2002:243:0001: 0004: EN:PDF.
 • KRUPOVÁ, L. IFRS: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha: VOX, a.s. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0
 • International Accounting Standards Board [online]. London: International Accounting Standards Board. [cit. 2010-8-22]. Retrieved from www:http://www.ifrs.org/ IFRS+for+ SMEs/IFRS +for+ SMEs+and +related + material.htm.
 • HINKE J. a kol. Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Specifický výzkum č. 513003/2009. Plzeň: FEK ZČU v Plzni.
 • VAŠEK. L. Výroční projekt zlepšení pravidel IFRS. [online]. Praha. [cit. 2011-06-20] Dostupné na www: http://www.gaap.cz /index.php?ln=1&tm =3&om=209&z_id= c_ Libor-Vasek-Zlepseni_c.
 • International Accounting Standards Board [online]. London: International Accounting Standards Board. [cit.2011-06-22]. Retrieved from http:// www.ifrs.org /Current+Projects/IASB+Projects/Leases/ed10/Ed.htm.