Hlavní principy PR a základy efektivní komunikace

Tento modul si klade za cíl vysvětlit posluchačům základní principy fungování PR v moderní integrované komunikaci firmy na konkurenčním trhu a naučit je vnímat základní možnosti a formy PR směrem vně firmy, ať již k zákaznické, či nezákaznické veřejnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Luďka Raimondová

Anotace


Jednou z nejrozšířenějších definic je ta, která byla přijata v roce 1978 Institutem Public Relations: PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.

Mezi hlavní silné stránky PR patří: flexibilita sdělení, nákladová efektivita, větší vnímaná objektivita sdělení, schopnost budovat dlouhodobé dobré jméno, možnost realizace tzv. bezplatné publicity apod. Ke slabým stránkám PR patří: obtížnost měření efektivity, nedostatečná kontrola výstupů a dlouhodobá nevratnost investic.

Sylabus


1. Public relations

 • význam PR

2. Definování zásad korporátní komunikace

 • pravidla korporátní komunikace

3. Rozhodnutí o PR komunikaci

 • podstata rozhodnutí

4. Stanovení strategických cílů komunikace

 • význam stanovení strategických cílů komunikace

5. Stanovení cílových skupin

 • vymezení cílových skupin

6. Analýza image a současné pozice podniku u cílových skupin

 • analýza současné image a pozice podniku u cílové skupiny zákazníků

7. Určení dílčích cílů komunikace

 • proces stanovení dílčích cílů komunikace

8. Volba prostředků a postupů komunikace

 • vhodné prostředky a komunikační postupy

9. Realizace plánů integrované komunikace

 • podstata implementace plánů integrované komunikace

10. Controlling

 • controlling komunikačního PR plánu

Literatura


 • Svoboda, V.: Public Relations – moderně a účinně. Grada, Praha
 • Hejlová, D.: Public relations. Grada, Praha
 • Kopecký, L.: Public relations. Grada, Praha