Knowledge management

Cílem modulu je představit knowledge management jako přístup, resp. způsob řízení organizace na základě využití znalostí jako zdroje její produktivity. Modul je zaměřen na osvojení si základní terminologie a klíčových kategorií a soustřeďuje se především na firemní vzdělávání jako nástroj umožňující osvojování a aktualizaci znalostí v prostředí organizace.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. František Paikrt

Anotace


Knowledge management chápeme jako přístup, resp. způsob řízení organizace na základě využití znalostí jako zdroje její produktivity. Klíčovou úlohu v knowledge managementu hraje vzdělávání a učení se v rámci organizace, jeho řízení a ovlivňování tak, aby bylo systematické, přicházelo v pravý čas, ve správné formě, bylo podporováno všemi zainteresovanými stranami a osvojené znalosti byly využívány s cílem zlepšovat výkon organizace a dosahovat jejich cílů. Modul je tedy zaměřen na osvojení si základní terminologie a znalostí, které umožní pochopit a využívat knowledge management ve firemní praxi.

Sylabus


1. Knowledge management – základní pojmy

 • data
 • informace
 • znalosti
  • explicitní
  • tacitní

2. Učící se organizace a znalostní organizace

 • osobní mistrovství
 • mentální modely
 • společně sdílená vize
 • týmové učení založené na dialogu
 • systémové myšlení

3. Řízení/management znalostí

4. Systematický přístup ke vzdělávání v organizaci

 • Identifikace vzdělávacích potřeb
 • Plánování a realizace vzdělávání
 • Plánování a realizace vzdělávání

5. Trendy ve firemním vzdělávání

 • E-learning
 • B-learning (blended learning)
 • Micro-learning
 • Peer learning (peer-to-peer learning)
 • Gamifikace

Literatura


 • BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2914-5.
 • BUREŠ, Vladimír. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. Praha: Grada, 2007. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, 2007. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1457-8.
 • MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostních pracovníků. V Praze: C.H. Beck, 2008. Beckova edice ABC. ISBN 978-80-7400-013-3.
 • PETŘÍKOVÁ, Růžena. Moderní management znalostí: (principy, procesy, příklady dobré praxe). Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9.
 • SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428-8.
 • TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. Praha: C.H. Beck, 2004. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-884-3.
 • VODÁK, Jozef a Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2011. Management (Grada). ISBN 978-80-247-3651-8.