Komunikace a řešení konfliktů (online)

Cílem modulu je obeznámit se se základními a efektivními komunikačními systémy a metodami vyjednávání. Zvláštní pozornost je věnována jejich výhodám, i omezením a dále pak autorsky originální vyjednávací metodě PIN.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace


Je známé rčení o „nemožnosti nekomunikovat v kontaktu s druhými“, méně známé, no stejně pravdivé od Konráda Lorenze: „říci neznamená ještě slyšet, slyšet neznamená ještě porozumět, …“ V praxi se můžeme potkávat s různými vlivy a těžkostmi, jak na straně vypovídajícího, tak na straně posluchače, které působí v komunikaci rušivě. Za mnohé pro ilustraci zmíníme např. vnášení napětí a emocí do rozhovoru, projevy agresivity, neustálé chválení a komplimenty, neochota něco slyšet, hledání „jedné objektivní pravdy“, skákání do řeči apod. Různé komunikační systémy, o kterých se tady zmiňujeme, nabízejí odlišné přístupy při vypořádávání se s těmito rušivými vlivy a těžkostmi.

Sylabus


1. Komunikace

 • definice komunikace a základní funkce komunikace
 • bariéry v naslouchání a zlozvyky při naslouchání

2. Konflikt

 • význam konfliktu
 • fáze konfliktu

3. Asertivita

 • definice asertivity a její význam
 • stupně asertivity

4. Transakční analýza

 • význam transakční analýzy a stavy svého Já

5. Neurollingvistické programování

 • podstata neurollingvistického programování
 • pacing a leading, hlubinná struktura a preferenční způsob vnímání
 • výhody a nevýhody NPL

6. Vyjednávání

 • definice vyjednávání
 • strategie vyjednávání a vyjednávací proces
 • konsenzus, poziční vyjednávání a win-win techniky
 • vyjednávací styly
 • nástroje používané při vyjednávání

7. Gambit

 • gambit, význam a původ

8. Klíčové proměnné ve vyjednávání

 • informace
 • čas
 • moc a typy moci podle Cohena

9. Autorsky originální vyjednávací metoda PIN

 • význam vyjednávací metody
 • fáze procesu – parafrázování, informování a návrh řešení problému

Literatura


 • FISHER, R; URY, W; PATTON, B. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. Přeložil Aleš Lisa. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-299-4
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • MALHOTRA, D. Vyjednejte nemožné: vyřešte zdánlivě neřešitelné problémy a konflikty bez peněz a použití síly. Překlad Alina Holušová. Praha: Dobrovský s.r.o. 246 stran. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-677-1
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-44858
 • BEDNÁŘ, V. Strategie vyjednávání. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3858-1
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají, v nakl. Dialog, Litvínov: Dialog. ISBN 9788085194524
 • BUKOVSKÁ, L. Asertivní komunikace. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. ISBN 80-86991-73-3
 • COHEN, H. Umění vyjednávat: jak dostat to, co chceš, Praha: Pragma. ISBN 80-7205-613-1
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6
 • EGGERT, M; FALZON, W. Řešení konfliktů. Praha: Portál. Management do kapsy. ISBN 80-7367-011-9
 • JAROŠOVÁ, E. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. Praha: Management Press. 267 s. ISBN 80-7261-1356
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5.