Marketing a PR v Real Estate

Cílem modulu je vybavit posluchače znalostmi z oblasti marketingové komunikace a public relations. Předmět poskytuje přehled jednotlivých forem marketingové komunikace (reklama, přímý marketing, online komunikace, public relations, podpora prodeje). Modul se zaměřuje na jejich funkce a teoretické základy a zejména pak na jejich praktické využití.

Garant a lektor studijního modulu


doc. Ing. David Říha, Ph.D., MBA

Anotace


Modul  je zaměřený na oblast marketingu a PR v oblasti real estate. Nejprve je pozornost věnována marketingu z pohledu filozofie. Dále je učivo orientováno na vývoj marketingového myšlení a na různé pohledy, kterými je nahlíženo na samotný marketing. Posluchači jsou poučeni o druzích, strategiích, nástrojích marketingu a o krocích vedoucích k úspěšnému uplatnění firmy na trhu. Závěr modulu je věnován především problematice PR, jejím benefitům i vztahům s médii.

Sylabus


1. Marketing, jeho definice a filozofie

 • marketing jako způsob myšlení
 • definice marketingu
 • marketing a obchod
 • marketing jako filosofie

2. Vývoj marketingového myšlení

 • orientace na výrobu
 • orientace na výrobek
 • orientace na prodej
 • orientace na trh
 • orientace na společnost

3. Pohledy na marketing

 • marketing jako firemní funkce
 • marketing jako problémová oblast
 • marketing jako věda

4. Marketing, trh a potřeba zákazníka

 • marketing a trh
 • typy trhů
 • marketing a potřeba, hierarchie potřeb
 • hodnoty důležité pro zákazníka

5. Druhy, strategie a nástroje marketingu

 • akviziční a vztahový marketing
 • push a pull strategie
 • marketingové nástroje
 • marketingový proces a smrtelné hříchy

6. Kroky k úspěchu firmy na trhu

 • vize, mise, klíčové hodnoty
 • externí a interní analýza
 • definice cílových skupin
 • stanovení cílů
 • navržení marketingové strategie
 • taktika, implementace a kontrola

7. Vztahy s veřejností

 • podstata PR
 • silné stránky PR
 • jistota v PR
 • Media Relations
 • tipy

Literatura


 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J.: Marketingová komunikace, Grada, Praha. ISBN: 80-247-0254-1
 • SVOBODA V. Public Relations – moderně a účinně. Grada, Praha
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management  Press,  Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6