Marketingový výzkum (online)

Cílem modulu je seznámit posluchače s metodami, postupy a zásadami marketingového výzkumu trhu jako nástroje marketingu. Jednotlivé metody jsou aplikovány na konkrétní typy výzkumů.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotace


Výchozím zaměřením kurzu je seznámit posluchače se zásadami výzkumu trhu a možnostmi jeho uplatnění jako nástroje marketingu. Obsah modulu je zaměřen na podstatu výzkumu trhu, jednotlivé druhy výzkumu trhu a konkrétní metody. Cílem je naučit posluchače na základě marketingové segmentace trhu a stanovení cílů výzkumu, zvolit vhodný druh výzkumu trhu a uplatnit metody. Obsah modulu zahrnuje témata: Výzkum trhu, jeho cíle a druhy, vztah k marketingu, tazatelé a respondenti ve výzkumu trhu, dotazování jako metoda výzkumu trhu, konjunkturní a segmentační výzkum, výzkum life style, výrobkový a cenový výzkum.

Sylabus


1. Marketingový výzkum

 • pozorování
 • dotazování
 • experiment

2. Dotazování jako metoda výzkumu trhu

 • dotazování obecně
 • seznam informací
 • způsob dotazování
 • cílové skupiny pro výzkum
 • konstrukce dotazníku
 • pravidla pro výběr a formulaci otázek
 • realizace výzkumu

Literatura


 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, Vl., KOUDELKA, J.: Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum), Oeconomica, VŠE, Praha. ISBN 978-80-245-1275-4
 • VYSEKALOVÁ, J.: Chování zákazníka, Jak odkrýt tajemství „černé skříňky“, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3528-3
 • TAHAL R. a kol.: Marketingový výzkum, Grada, Praha, ISBN: 8027102068
 • BÁRTA, Vl., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-207-9
 • BÁRTA, Vl., BÁRTOVÁ, H.: Homo spotřebitel, Oeconomica, VŠE, Praha. ISBN 978-80-245-1822-0
 • KOUDELKA, J. a kol.: Marketingový význam a body image. Zlín: VeRBuM.