Obsazování pracovních míst a uvolňování pracovníků (online)

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s metodami, postupy a zásadami správného získávání, výběru, přijímání, adaptace a propouštění zaměstnanců. Detailně se zaměřit na stanovení požadovaných kompetencí v závislosti na charakteru pracovního místa, především na kompetenční modely firmy, obeznámit se i s povinnostmi zaměstnavatelů vůči propuštěným zaměstnancům a s termínem outplacement.

Garant a lektor studijního modulu


Mgr. Jana Jurčíková

Anotace


Získávání a výběr zaměstnanců zahrnuje personální činnosti počínající stanovením požadavků na obsazované pracovní místo – tj. především vymezením úkolů pracovního místa, pravomocí a odpovědností, rozsahu a úrovně požadovaných znalostí, schopností a dovedností zaměstnanců, přes rozhodnutí o způsobech získání nových zaměstnanců, až po přípravu a průběh realizace výběrového řízení.

Sylabus


1. Analýza pracovního místa

 • východiska pro provedení analýzy pracovního místa
 • zdroje informací o pracovním místě

2. Personální plánování

 • plánovaní lidských zdrojů ve firmě a základní otázky
 • personální plánování v případě redukce rozsahu pracovních činností firmy

3. Stanovení požadovaných kompetencí v závislosti na charakteru pracovního místa

 • manažerské role v oblastech interpersonální, informační a rozhodovací aktivity
 • kompetence
 • kompetenční model firmy
 • typy kompetenčních modelů firmy
 • k jakému účelu slouží kompetenční modely

4. Získávání nových zaměstnanců

 • staffing
 • výhody a nevýhody pracovní síly z vnějších a vlastních zdrojů

5. Metody výběru zaměstnanců

 • personální administrativa spojená s přijímáním zaměstnanců
 • předvýběr uchazečů o zaměstnání na základě předložených dokumentů
 • fáze výběru zaměstnanců

6. Proces přijímání zaměstnanců

 • pracovní smlouva
 • vstupní lékařská prohlídka
 • osobní spis zaměstnance
 • ostatní náležitosti

7. Adaptační proces

 • podstata adaptačního procesu
 • nástroje adaptačního procesu – mentoring a koučink

8. Uvolňování zaměstnanců

 • pracovní poměr a jeho ukončení
 • skutečnosti nastání rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 • povinnosti zaměstnavatele vůči propuštěným zaměstnancům

9. Outplacement

 • podstata outplacementu

Literatura


 • ARMSTRONG, M., TAYLOR, S., Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy, Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-5258-7
 • URBAN, J., STÝBLO, J., VYSOKAJOVÁ, M., Meritum Personalistika, Wolters Kluwer, Praha. ISBN 978-80-7357-429-1
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol., Řízení lidských zdrojů, C.H.Beck, Praha. ISBN 978-80-7400-347-9
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • URBAN, J., Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera, Grada, Praha
 • URBAN, J., 10 nejdražších manažerských chyb, Grada, Praha
 • KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha. ISBN 978-80-7261-168-3
 • URBAN, J., Výkladový slovník řízení lidských zdrojů, ASPI, Praha. ISBN 80-7357-019-X
 • HRONÍK, F., Poznejte své zaměstnance, Era, Brno. ISBN 80-86517-20-9
 • HRONÍK, F., Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, podrobný průvodce výběrovým řízením, Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-161-4