Přepravní balení, nakládka, fixace, přeprava nákladu

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s používanými přepravními (manipulačními) jednotkami, přepravními prostředky, s problematikou nakládky a fixace nákladu na silničních vozidlech, resp. jízdních soupravách a následně zdůraznit specifika přepravy různých druhů nákladu v silniční dopravě. Okrajově se modul dotkne problematiky nakládky, fixace a přepravy v ostatních druzích dopravy.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Anotace


Stěžejní problematiku řešenou v rámci tohoto modulu je možné rozdělit do několika subsystémů. Mezi hlavní témata patří silniční nákladní vozidla a jízdní soupravy, kde se dále podrobněji zabýváme jejich nakládkou a fixací nákladu na tyto vozidla. Co se týče dalších specifik přepravy různých druhů nákladů v silniční dopravě, jsou probrány základní pravidla, která jsou univerzální pro přepravu jakéhokoliv nákladu, ale také pravidla pro speciální přepravy, jako je například přeprava nebezpečných věcí či přeprava potravin podléhajících rychlé zkáze.

Sylabus


1. Obaly a přepravní jednotky

 • kategorizace obalů
 • manipulační jednotky

2. Silniční nákladní vozidla a jízdní soupravy

 • druhy nákladních automobilů
 • dělení přípojných vozidel

3. Fixace nákladu na silničních vozidel

 • nejčastěji používané upevňovací materiály
 • zajištění nákladu
 • základní principy při fixaci

4. Specifika přepravy různých druhů nákladu v silniční dopravě

 • základní pravidla
 • pravidla pro speciální přepravy

Literatura


 • NOVÁK, R.; RATHOUSKÝ, B.; MEDVEĎ, J.; ZELENÝ, L.; PERNICA, P. Meziná-rodní kamionová doprava a zasílatelství. C. H. Beck. Praha. ISBN 978-80-7400-514-5.
 • REIMERS, S.; ÖSTERGREN, N. Nakládání a upevňování nákladu na vozidlech. Sdružení ČESMAD Bohemia. Praha,
 • CEMPÍREK, V. Technologie ložných a skladových operací. IJP. Pardubice. ISBN 80-86530-36-1.
 • CEMPÍREK, V.; KAMPF, R.; ŠIROKÝ, J.; SLIVONĚ, M. Logistické a přepravní technologie. IJP, o.p.s. Pardubice. ISBN 978-80-86530-57-4.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze valníková vozidla. [online]. c2004. Dostupné z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody >.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze chladírenská vozidla. [online]. c2004. Dostup-né z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody >.
 • Schwarzmüller: Návod k obsluze sklápěcí vozidla. [online]. c2004. Dostupné z: <http://www.schwarzmueller.cz/view.php?m=produkty&s=produkty-navody>.