Typologie zákazníka (online)

Seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie spotřebitele a spotřebního chování. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie optikou spotřebního chování se zřetelem k problematice proměn společenského dění v době rychlých ekonomických změn. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku spotřebního chování, jako sociologie, marketing.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


Definice nákupního chování. Termín nákupní chování je definován jako chování, kterým se spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nichž očekávají uspokojení svých potřeb. Nákupní chování se zaměřuje na rozhodování jednotlivců při vynakládání vlastních zdrojů (čas, peníze, úsilí) na položky související se spotřebou. V tom je zahrnuto co, proč, kdy, kde a jak často položky nakupují, jak často je používají, jak je hodnotí po nákupu a dopad těchto hodnocení na budoucí nákupy.

Sylabus


1. Psychologie

 • podstata psychologie

2. Spotřební chování a osobnost jako spotřebitel a zákazník

 • spotřební chování
 • osobnost
 • teorie rysů, psychoanalytický přístup a teorie sociálního učení
 • fenomenologický přístup a čtvero zakotvení
 • psychické procesy ovlivňující spotřební chování

3. Proces nakupování

 • pět stádií kupního rozhodovacího procesu
 • druhy nákupu v souvislosti s nákupním chováním
 • nákupní a spotřební zvyklosti, místo prodeje

4. Spotřebitel a svět – svět podle spotřebitele

 • kultura
 • sociální skupiny

5. Spotřebitel a produkt/služba

 • psychologické vlastnosti zboží a prvky kvality produktu

6. Spotřebitel a značka

 • podstata značky a image

7. Spotřebitel a cena

 • cena a její význam

8. Typy spotřebitelů

 • objasnění typů spotřebitelů

Literatura


 • FORET, M.: Marketingová komunikace. Computer Press, Brno. ISBN 80-251-1041-9
 • KOTLER, P.: Marketing management. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0016-6
 • VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0393-9
 • FORET, M.: Jak komunikovat se zákazníkem. Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-292-9
 • FORET, M.: Marketing. Masarykova univerzita v Brně, Brno. ISBN 80-210-3500-5
 • FORET, M: Marketingová komunikace. Masarykova univerzita, Brno. ISBN 80-210-1681-7
 • FORET, M: Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2183-2
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing, Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0513-3
 • KOTLER, P.: Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-082-1
 • KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-010-4
 • KOTLER, P.: Moderní marketing: 4. evropské vydání. Grada Publishing, Praha. ISBN 978-80-247-1545-2
 • SMITH, P.: Moderní marketing. Computer Press, Praha. ISBN 80-7226-252-1
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.: Marketing od myšlenky k realizaci. Professional Publishing, Praha. ISBN 978-80-86946-80-1