Výkonnost a hodnocení (online)

Seznámit studenty se základními poznatky PMS. Budoucí růst ekonomiky vyžaduje vyšší kvantitativní i kvalitativní nároky na pracovní síly. Ne náhodou proto firmy zavádějí různé systémy řízení a hodnocení výkonnosti nazývané s oblibou v globálním měřítku Performance Management Systems. Cílem je docilování jejich rozvoje prostřednictvím výjimečnosti (excellence) a jedinečné výkonnosti.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Anotace


Za hlavní cíle hodnocení výkonnosti zaměstnanců se v podnikové praxi zpravidla považuje systematická podpora jejího rozvoje a zvyšování motivovanosti a morálky. Zvolený přístup přes různé formy realizace vychází z úsilí co nejpřesněji popsat a zhodnotit silné a slabé stránky zaměstnance a určit priority jeho dalšího rozvoje. Pro dosažení cílů společnosti je důležité co možná nejobjektivnější zhodnocení a odměňování efektivity pracovního chování a jednání zaměstnance. Předpokladem toho je jednoznačná klasifikace pracovních pozic a definice rolí a očekávání, včetně jejich přínosu pro výkonnost firmy.

Sylabus


1. Výstupy hodnocení

 • systém hodnocení a výstupy hodnocení

2. Odměňování

 • odměna za výkon, výkonnostní příplatky a vazba hodnocení výkonnosti na odměňování
 • fixní a variabilní složky mzdy
 • Balanced Score Card, odměňování variabilních zaměstnanců a stimuly hmotné zainteresovanosti

3. Metody hodnocení

 • metody hodnocení výkonnosti
 • metody hodnocení podle stanovených cílů
 • metoda hodnocení výkonosti na základě plnění norem
 • metoda volného popisu
 • metoda hodnocení na základě kritických případů
 • metoda hodnocení pomocí stupnice
 • BARS

4. Plány a rozvoje a pracovní kariéry

 • plán osobního rozvoje a rozvoj kvalifikace

5. Méně tradiční metody informování zaměstnanců

 • portály pro zaměstnance a přínosy informačních řešení

6. Prediktivní úvaha

 • důvody selhávání systémů odměňování a problémy hodnocení výkonnosti

7. Kompetence a kompetenční modely

 • konstrukce kompetence
 • specifikace zdrojů
 • struktura kompetence
 • úrovně kompetencí
 • hodnocení kompetencí
 • proces hodnocení kompetencí
 • vazby na systém odměňování

Literatura


 • HRONÍK, F: Jak se nespálit podruhé, Motiv press
 • VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele. Jak zákazníci nakupují. Grada Publishing, Praha. ISBN 80-247-0393-9
 • FORET, M.: Marketing. MasarykovauniverzitavBrně, Brno. ISBN 80-210-3500-5
 • FORET, M: Marketingovákomunikace. Masarykova univerzita, Brno. ISBN 80-210-1681-7
 • FORET, M: Marketingovýprůzkum: poznávámesvojezákazníky. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2183-2
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. GradaPublishing,Praha. ISBN 80-247-0513-3
 • KOTLER, P.: Marketing od A do Z: Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Management Press, Praha. ISBN 80-7261-082-1